اسکریپت اشتراگ گذاری تصاویر ، سیستمی است که توسط آن میتوانید به کاربران خود این امکان را بدهید تا تصاویر خود را به اشتراک بگذارند . همچنین کاربران میتوانند به تصاویر نظر و امتیاز بدهند .