Redax یک پروژه مدیریت اسناد متن باز قدرتمند میباشد که حجم کم آن ودر عین حال قدرت فوق العاده های همه را شگفت زده کرده است .