قالب اینترو سایت ۲ صدا برای تمامی سایت هایی که میخواهند صفحه نخست متفاوتی داشته باشند
این قالب اینترو به همراه آدمک چشمک زن می باشد