با این اسکریپت می توانید سایتی را ه اندازی کنید که با آن بتوان رتبه گوگل و الکسای چندین سایت را با هم چک کرد