قالب Coming Soon با استفاده از  HTML5 + CSS3 دارای شمارش گر معکوس