اسکریپت اکسوال ۱٫۵٫۳ با زبان فارسی کامل و اولین تاریخ شمسی در کل ایران