این اسکریپت ویرایش و تست شده بانک ملت با الزامات و تغییرات شاپرک است.